ادارات

هزینه  و سرعت حمل و نقل و امنیت و اطمینان از سفر از اهم موضوعات مورد توجه شرکت ها و ادارات می باشد. هزینه جابجایی و ایاب و ذهاب جزو هزینه های سنگین و غیر قابل برگشت شرکتها و ادارات بوده که با کاهش هزینه میتوان به رشد و سود آوری شرکت کمک کرد در این راستا تاکسی پارسه توانسته با مدیریت صحیح  این امر را برای شرکت ها با مکانیزم خاص مختص خود کاهش و فراهم نمایید. هزینه ناچیز و سرعت حمل و نقل و امنیت و اطمینان از سفر از اهم موضوعات مورد توجه شرکت ها و ادارات می باشد که شرکت تاکسی پارسه با توجه به تنوع گستردگی ناوگان و کارد مجرب خود توانسته است هزینه جابجایی و ایاب و ذهاب غیرقابل برگشت را کاهش داده و به سودآوریشرکت ها و ادارات کمک کند.

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن