باید و نبایدهای شرکت‌های مجاز حمل و نقل برای سرویس مدارس

شرکت های متقاضی، اشخاص حقوقی متقاضی انجام خدمات امور حمل و نقل دانش‌آموزان هستند که طبق فراخوان مرجع صدور پروانه فعالیت، شناسایی می‌شوند.  شرکت مجاز نیز اشخاص حقوقی هستند که با رعایت مقررات مندرج در این دستورالعمل با دریافت پروانه فعالیت حمل و نقل دانش‌آموزی از مرجع صدور پروانه فعالیت ،مجاز به انجام حمل و …