کد رزرو نام مسافرمبدامقصد تاریخ نام راننده شماره راننده برگشت؟ مبلغ سرویس پیش پرداخت دریافتی به راننده درصد کمیسیون کمیسیون توضیحات رزرو ریکاوری سرویس قراردادی مبلغ پرداخت شرکتی تاریخ واریز به شرکت وضعیت کاربر رزرو کننده
۵۷۸۷۱خانم کمالی پورتهراناصفهان۱۴۰۲/۱۲/۱۲رضا دلیربد۰۹۱۲۶۱۰۳۵۱۲برگشت ندارد۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳۳۰۰۰۰۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان۲۰۳۲۸,۰۰۰ تومان۱۶۴۰ خادمیان تایید شدهعابدی
۵۷۸۸۲خانم آریا ژادتهرانقم۱۴۰۲/۱۲/۱۲ابراهیم قوچ بیگی۰۹۱۰۰۱۷۷۳۷۱برگشت و توقف(خودرو خاموش)۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۲۵۰۰۰۰۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۲۱۰,۰۰۰ تومانرفت و برگشت ۳ ساعت توقف قوچ بیگی تایید شدهقاسمی
۵۷۸۸۷آقای حسینمردیتهرانقم۱۴۰۲/۱۲/۱۲عباس زارعی۰۹۱۲۵۵۹۵۰۰۷برگشت و توقف(خودرو خاموش)۸۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۱۷۰,۰۰۰ تومانرفت و برگشت ۳ ساعت توقفنا مشخصقاسمی
۵۷۸۷۱خانم کمالی پورتهراناصفهان۱۴۰۲/۱۲/۱۲عباس خادمیان۰۹۱۹۵۱۱۵۷۰۰برگشت ندارد۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳۳۰۰۰۰۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان۲۰۳۲۸,۰۰۰ تومان۱۶۴۰ خادمیان تایید شدهعابدی
۵۷۸۷۷آقای اعلایی(فرزان فن اندیش فردا)تهرانقزوین۱۴۰۲/۱۲/۱۲فرخ موحدفر۰۹۱۹۳۶۶۵۵۰۱برگشت و توقف(خودرو خاموش)۱,۱۹۱,۰۰۰ تومان۲۰۲۳۸,۲۰۰ تومانرفت و برگشت ۶ ساعت توقف موحد فر فرزان فن اندیش فردا۱,۱۹۱,۰۰۰ تومانتایید شدهقاسمی
۵۷۸۴۷آقای عسگری(پاکمن)تهرانپرند۱۴۰۲/۱۲/۱۲ناصر کرمی(راننده شرکت)۰۹۱۰۵۳۶۲۳۸۰برگشت و توقف(خودرو خاموش)۶۶۵,۳۰۰ تومان۱۰۰۶۶۵,۳۰۰ تومانقراردادی – رفت و برگشت با ۴ ساعت توقف ناصر کرمیپاکمن۶۶۵,۳۰۰ تومانتایید شدهخسروی
۵۷۸۷۰آقای رضایی(فرزان فن اندیشان فردا)تهرانشهرک صنعتی شمس آباد (حسن آباد فشافویه )۱۴۰۲/۱۲/۱۲ابوالفضل جعفری۰۹۳۹۵۷۶۶۳۶۸برگشت و توقف(خودرو خاموش)۶۹۹,۹۵۰ تومان۱۰۰۶۹۹,۹۵۰ تومان۴ ساعت جعفری فرزان فن اندیش فردا۶۹۹,۹۵۰ توماننا مشخصعابدی
۵۷۸۲۹آقای ترحمی(دقیق شیمی)کرجرشت۱۴۰۲/۱۲/۱۲پژمان بالایی۰۹۹۲۶۲۲۰۱۰۸برگشت ندارد۱,۲۲۳,۶۰۰ تومان۲۰۲۴۴,۷۲۰ تومانقراردادی – کرج به رشت — بالاییدقیق شیمی۱,۲۲۳,۶۰۰ تومانتایید شدهخسروی
۵۷۷۹۰خانم اسفنجانییزدتهران۱۴۰۲/۱۲/۱۲محمدرضا دهقانی(یزد)۰۹۱۳۷۷۶۳۱۷۷برگشت و در اختیار(خودرو روشن)۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۳۳۰,۰۰۰ تومانیزد به اردکان در اختیار ۱۶۵۰ دهقانیتایید شدهقاسمی
۵۷۸۷۴آقای صفاری(سروش کویر سپاهان)تهراناصفهان۱۴۰۲/۱۲/۱۲علی یعقوب زاده(اصفهان)۰۹۹۱۵۲۱۱۱۹۰برگشت ندارد۱,۶۹۷,۶۰۰ تومان۲۰۳۳۹,۵۲۰ تومانقراردادی ۲ مبدا یعقوب زادهفنی مهندسی سروش کویر سپاهانتایید شدهقاسمی
 کد رزرو نام مسافرمبدامقصد تاریخ نام راننده شماره راننده برگشت؟ مبلغ سرویس پیش پرداخت دریافتی به راننده درصد کمیسیون کمیسیون توضیحات رزرو ریکاوری سرویس قراردادی مبلغ پرداخت شرکتی تاریخ واریز به شرکت وضعیت کاربر رزرو کننده
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن