نمایش ۵۱ - ۷۵ از ۵,۹۳۹

کد رزرونام رانندهمبلغ سرویسریکاوری سرویس
۵۴۷۷۵وحید فتحی روشن۱,۶۶۰,۰۰۰ تومانراضی بودند و رفت و برگشت فیروز کوه ۱۵۰ حساب شده و راننده مبلغ ۱۳۲۰ به راننده پرداخت شد(قاسمی)*
۵۴۷۷۰احمد گندمی۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانراضی بودند و مبلغ ۱۰۸۰ به راننده پرداخت شد(قاسمی)*
۵۴۶۵۰بهزاد شریفی۲,۶۱۰,۰۰۰ تومانقراردادی راضی بودند و توقف کم شد(قاسمی)*
۵۴۷۴۹محمد قیامتی۱,۱۵۰,۰۰۰ تومانقراردادی راضی بودند و ۵ ساعت توقف ۲ مبدا ۲ مقصد داشتند(قاسمی)*
۵۴۷۴۹بهزاد شریفی۰ تومانراننده مهدی قیامتی(قاسمی)*
۵۴۷۶۸بنیامین هژبر (گرگان)۱,۲۸۰,۰۰۰ تومانقراردادی سفر تغییراتی نداشت(قاسمی)*
۵۴۷۶۳محمدرضا وزیربانی۵۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی تغییراتی نداشت(قاسمی)*
۵۴۷۶۲محمدرضا وزیربانی۵۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی سفر تغییراتی نداشت(قاسمی)*
۵۴۷۶۱ابراهیم قوچ بیگی۲,۴۷۰,۰۰۰ تومانقراردادی سفر رفت و برگشت ۲ مبدا ۲ مقصد و ۵ ساعت توقف شد(قاسمی)*
۵۴۷۵۱احمد پاریاب۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانراضی بودند و مبلغ ۲۱۰۰ به راننده پرداخت شد(قاسمی)*
۵۴۷۴۰عباس قهرمانی۱,۷۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی سفر تغییراتی نداشت(قاسمی)*
۵۴۶۳۴مهدی مظفری(تبریز)۱,۲۲۰,۰۰۰ تومانقراردادی راضی بودند و در اختیار بیشتر شد(قاسمی)*
۵۴۶۶۲مهدی مظفری(تبریز)۰ تومانسفر از طرف مسافر کنسل شد(قاسمی)*
۵۴۶۶۲سعید رجائی(اصفهان)۰ تومانسفر از طرف مسافر کنسل شد(قاسمی)*
۵۴۶۹۳اسفندیار خداداد (ارومیه)۶۳۰,۰۰۰ تومانقراردادی سفر تغییراتی نداشت(قاسمی)*
۵۴۷۴۷حسینی (کرمان)۱,۰۴۰,۰۰۰ تومانقراردادی تغییراتی نداشت(قاسمی)*
۵۴۷۴۶محمدرضا دهقانی(یزد)۵۱۰,۰۰۰ تومانقراردادی تغییراتی نداشت(قاسمی)*
۵۴۷۳۷یوسف امیدی۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانراضی بودند و باید مبلغ ۲۴۰۰ باید به اننده پرداخت کنند(قاسمی)*
۵۴۵۷۲مسعود پورابراهیم(شیراز)۱,۱۴۰,۰۰۰ تومانقراردادی تغییراتی نداشت(قاسمی)*
۵۴۷۴۴محمد متین خو۱,۵۵۰,۰۰۰ تومانراضی بودند و مبلغ ۱۲۵۰ به راننده پرداخت شد(قاسمی)*
۵۴۷۴۲مهدی گلستان پرست۳,۲۲۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۴۷۳۶مقصود امیری(کرمانشاه)۱,۹۲۰,۰۰۰ تومانراضی بودند و مبلغ ۱۵۵۰ به راننده پرداخت شد(قاسمی)*
۵۴۶۴۸امیر ترکمپور(تبریز)۱,۰۲۰,۰۰۰ تومانقراردادی سفر تغییراتی نداشت(قاسمی)*
۵۴۷۲۵سجاد زیلابی (گلشهر)۱,۲۸۰,۰۰۰ تومانمسافر پاسخ نداد و راننده مبلغ ۱ میلیون دریافت کرد(قاسمی)*
۵۴۷۲۴آرش رضایی۲,۶۱۰,۰۰۰ تومانمسافر پاسخ نداد دو مبدا در تهران و در شازند ۳ مقصد داشتند و باید مبلغ ۲۰۶۰ به راننده پرداخت شود(قاسمی)*
کد رزرونام رانندهمبلغ سرویسریکاوری سرویس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن