نمایش ۱ - ۲۵ از ۷,۳۸۷

کد رزرونام رانندهمبلغ سرویسریکاوری سرویس
۵۷۸۸۲ابراهیم قوچ بیگی۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۸۷عباس زارعی۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۷۱عباس خادمیان۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۷۷فرخ موحدفر۱,۱۹۱,۰۰۰ تومان
۵۷۸۴۷ناصر کرمی(راننده شرکت)۶۶۵,۳۰۰ تومان
۵۷۸۷۰ابوالفضل جعفری۶۹۹,۹۵۰ تومان
۵۷۸۲۹پژمان بالایی۱,۲۲۳,۶۰۰ تومان
۵۷۷۹۰محمدرضا دهقانی(یزد)۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۷۴علی یعقوب زاده(اصفهان)۱,۶۹۷,۶۰۰ تومان
۵۷۸۵۸جعفر خدامی۸۷۹,۷۵۰ تومان
۵۷۸۵۹سجاد معظمی۸۷۹,۷۵۰ تومان
۵۷۸۶۷رضا دلیربد۱,۶۴۰,۰۰۰ تومانمسافر پاسخ نداد و راننده مبلغ ۱۳۱۰ به راننده پرداخت شد(قاسمی)*
۵۷۸۵۷احمد پاریاب۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵۷۷۹۴ابراهیم قوچ بیگی۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۵۷محمدرضا فلاح پور۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۵۲جعفر خدامی۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۵۱جعفر خدامی۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۳۵علیرضا حسینمردی۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۷۷۹۳محمدرضا دهقانی(یزد)۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۵۵آرش رضایی۱,۶۵۰,۰۰۰ تومانراضی بودند و مسافر امکان واریز یش پرداخت را نداشت و راننده مبلغ ۱۶۵۰ دریافت کرد(قاسمی)*
۵۷۸۴۹حسین شادمانی۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانراضی بودند و مبلغ ۴۴۰۰ به راننده پرداخت شد(قاسمی)*
۵۷۸۴۰حسن میرزا ابوالقاسم۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانمسافر پاسخ نداد و راننده مبلغ ۳۶۰۰ دریافت کرد(قاسمی)*
۵۷۸۳۴ابوالفضل جعفری۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۳۳رضا دلیربد۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸۳۱ناصر کرمی(راننده شرکت)۵۱۴,۶۰۰ تومان
کد رزرونام رانندهمبلغ سرویسریکاوری سرویس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن