نمایش ۱ - ۲۵ از ۵,۹۳۹

 کد رزرو نام مسافر نام راننده کد راننده نوع خودرو درخواستی مدل خودرو مبلغ سرویس مبلغ کمیسیون این سفر درصد کمیسیون پیش پرداخت مبلغ دریافتی راننده مبلغ پرداخت شرکتی شماره مسافر برگشت دارد؟ سرویس قراردادی مبدا مقصد تاریخ شماره راننده تاریخ پرداختی شرکتی تاریخ تسویه با راننده بدهی بدهی سرویس قراردادی
۵۴۸۷۴آقای حدادیعباس خادمیان۱۳۴۶داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژو تاکسی ۱۴۰۰۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳۲۸,۰۰۰ تومان۲۰۳۰۰۰۰۰۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۶۴۶۵۴۰۱برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدتهران هتل لالهرشت۱۴۰۲/۰۹/۱۶۰۹۱۹۵۱۱۵۷۰۰۲۸,۰۰۰ تومان
۵۴۸۷۲آقای حسینمردیعلیرضا حسینمردی۳۰۹۳خارجی(سوناتا-کمری-سفران)|۰رنوسفران۲۰۱۵۷۰۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰۷۰۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۰۲۰۴۶۳۱۹برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدفرودگاه امامتهران۱۴۰۲/۰۹/۱۶۰۹۱۰۲۰۴۶۳۱۹۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵۴۷۸۰خانم بصیری(نستله ۸۵۰۹)مهناز سعید آبادی(اراک)۱۵۸۳داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند ۱۳۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۵۴,۰۰۰ تومان۲۰۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۵۳۴۳۳۷۳برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰نستلهتهران - سعادت آبادهمدان۱۴۰۲/۰۹/۱۶۰۹۳۵۷۹۴۴۲۳۵-۱,۸۱۶,۰۰۰ تومان
۵۴۸۵۴خانم مافی(ایران رتاتیو)احمد گندمی۱۶۶۰داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند تاکسی ۱۴۰۰۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان۴۱۲,۰۰۰ تومان۲۰۴۰۰۰۰۰۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۰۹۰۱۸۳۸۹۸۴۶برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدقرچکساری۱۴۰۲/۰۹/۱۶۰۹۱۰۳۵۵۷۱۹۰۱۲,۰۰۰ تومان
۵۴۸۶۶آقای رحمانی(شرکت کنت)محمدرضا وزیربانی۱۲۵۲داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی سمند۱۴۰۰۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰۵۰۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۱۰۷۸۵۰۷برگشت ندارد|۰بی ای تی پارساشتهاردتهران - تهرانسر۱۴۰۲/۰۹/۱۶۰۹۲۱۶۳۸۴۵۴۹۰ تومان
۵۴۸۶۵آقای رحمانی(شرکت کنت)محمدرضا وزیربانی۱۲۵۲داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی سمند۱۴۰۰۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰۵۰۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۱۰۷۸۵۰۷برگشت ندارد|۰بی ای تی پارستهران - تهرانسراشتهارد۱۴۰۲/۰۹/۱۶۰۹۲۱۶۳۸۴۵۴۹۰ تومان
۵۴۸۶۳آقای ابوالحسنی(زرمعدن اختران)احمد پاریاب۱۲۷۰داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی سمند۱۴۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۰۹۹۲۱۷۴۶۸۹۴برگشت ندارد|۰زرمعدن اخترانتهران - تهرانپارسزرمعدن۱۴۰۲/۰۹/۱۶۰۹۱۲۷۳۵۱۲۱۹-۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۶۰آقای پالیزبان(بهستان پلاسما)مقصود امیری(کرمانشاه)۱۵۳۱داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژو۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۷۲,۰۰۰ تومان۲۰۳۷۰۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۱۹۰۲۷۷۹برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدکرمانشاهتهران۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۳۵۱۳۴۴۸۷۲,۰۰۰ تومان
۵۴۸۵۸آقای رازقی(فناوری و نوآوری فولاد مبارکه)فضل اله آجیلی(اصفهان)۱۱۷۱داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند ۹۵۰ تومان۰ تومان۲۰۰ تومان۰۹۱۰۴۵۳۱۶۵۹برگشت ندارد|۰فناوری و نوآوری فولاد مبارکهاصفهانتهران۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۳۸۷۷۴۵۵۷۰ تومان
۵۴۷۸۷آقای احمدی( درمان نت)فزاد اصغری نیا(رشت)*۱۶۸۳داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند تاکسی۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳۲۸,۰۰۰ تومان۲۰۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۳۸۳۰۵۱۱برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدرشتتهران۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۱۹۳۸۱۰۰۲۳۲۸,۰۰۰ تومان
۵۴۸۴۸خانم قاسمیرضا دلیربد۱۵۲۱داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی پژو ۴۰۵- ۱۴۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۰۲۹۰۰۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۰۹۳۸۴۹۰۸۱۶۴برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدبلوار فردوس بین خ سلیمی جهرمی و گلستان جنب کبابی دلخوشزنجان کوی قائم خ استاد معین ۶ پلاک ۳۰۷۵۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۲۶۱۰۳۵۱۲۰ تومان
۵۴۸۴۴آقای نعمتی ( شرکت روشنگران)ابوالفضل جعفری۱۲۵۳داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰۵۰۰۰۰۰۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان۰۹۳۵۱۰۰۴۰۱۱برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰انتخاب کنیدشهرک گلستان بلوار هاشم زاده قائم۱۳ غربی پلاک ۷۴ اقای ابراهیمی ۰۹۱۲۳۰۹۸۲۹۷کاشان۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۰۶۹۰۲۰۱۶۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۴۴آقای نعمتی ( شرکت روشنگران)سجاد زیلابی (گلشهر)۱۵۱۶داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژوپارس- ۱۴۰۲۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۵۰۵,۰۰۰ تومان۲۵۵۰۰۰۰۰۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان۰۹۳۵۱۰۰۴۰۱۱برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰انتخاب کنیدشهرک گلستان بلوار هاشم زاده قائم۱۳ غربی پلاک ۷۴ اقای ابراهیمی ۰۹۱۲۳۰۹۸۲۹۷کاشان۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۶۸۱۷۹۴۱۱۵,۰۰۰ تومان
۵۴۸۴۲آقای ناطقی(فرزان فن اندیش فردا)ابراهیم قوچ بیگی۱۰۵۷داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند۹۵۴۴۸,۷۵۰ تومان۱۱۲,۱۸۸ تومان۲۵۴۴۸,۷۵۰ تومان۰۹۳۹۵۹۲۰۰۹۰برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰فرزان فن اندیش فرداتهران - جیحونجاجرود - شهرک صنعتی خرمدشت۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۰۰۱۷۷۳۷۱-۳۳۶,۵۶۲ تومان
۵۴۸۲۳آقای اعلایی(فرزان فن اندیش فردا)امیر صنعت دوست(همدان)۱۲۰۸داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند مدل ۱۴۰۰۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۵۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۱۴۹۲۲۳۶برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰فرزان فن اندیش فرداتهران - میدان آزادیرشت- کارخانه سیمکو۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۳۵۷۴۱۵۶۰۰-۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۵۴۶۹۴آقای طباطبایی(نستله۸۵۰۹)اسفندیار خداداد (ارومیه)۱۶۵۷داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی پژو ۴۰۵۲,۵۰۳,۵۵۰ تومان۵۰۰,۷۱۰ تومان۲۰۲,۵۰۳,۵۵۰ تومان۰۹۱۲۸۸۹۵۴۷۳برگشت ندارد|۰نستلهتبریزارومیه۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۴۹۴۳۶۴۷۰-۲,۰۰۲,۸۴۰ تومان
۵۴۶۲۸خانم ندا ایرانی(نستله۸۵۰۹)امیر ترکمپور(تبریز)۱۶۷۴داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژو ۴۰۵۳,۹۹۲,۰۵۰ تومان۷۹۸,۴۱۰ تومان۲۰۳,۹۹۲,۰۵۰ تومان۰۹۱۴۲۶۰۴۱۸۰برگشت و در اختیار(خودرو روشن)|۰نستلهتبریزخوی۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۴۲۴۴۳۵۹۰-۳,۱۹۳,۶۴۰ تومان
۵۴۷۸۷آقای احمدی( درمان نت)پژمان بالایی۱۱۶۷داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند۹۹۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳۲۸,۰۰۰ تومان۲۰۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۳۸۳۰۵۱۱برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدرشتتهران۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۹۲۶۲۲۰۱۰۸۳۲۸,۰۰۰ تومان
۵۴۷۵۰خانم اخلاقی(مهرچین چین کیان)فرخ موحدفر۱۲۸۴داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی برلیانس ۹۷۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۰۹۰۵۶۳۲۵۵۳۲برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰انتخاب کنیدتهرانمحلات خمین اراک۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۹۳۶۶۵۵۰۱۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۳۴آقای رحمانی(شرکت کنت)محمدرضا وزیربانی۱۲۵۲داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی سمند۱۴۰۰۴۶۴,۶۰۰ تومان۴۶۴,۶۰۰ تومان۱۰۰۴۶۴,۶۰۰ تومان۰۹۱۲۱۰۷۸۵۰۷برگشت ندارد|۰بی ای تی پارساشتهاردتهران - تهرانسر۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۲۱۶۳۸۴۵۴۹۰ تومان
۵۴۸۳۳آقای رحمانی(شرکت کنت)محمدرضا وزیربانی۱۲۵۲داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی سمند۱۴۰۰۴۶۴,۶۰۰ تومان۴۶۴,۶۰۰ تومان۱۰۰۴۶۴,۶۰۰ تومان۰۹۱۲۱۰۷۸۵۰۷برگشت ندارد|۰بی ای تی پارستهران - تهرانسراشتهارد۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۲۱۶۳۸۴۵۴۹۰ تومان
۵۴۸۳۱آقای حقیقی(توزیع داروهای دامی داروپخش)مسعود پورابراهیم(شیراز)۱۵۲۶داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژوپارس ۹۹۵,۴۱۲,۷۵۰ تومان۱,۰۸۲,۵۵۰ تومان۲۰۵,۴۱۲,۷۵۰ تومان۰۹۱۷۰۰۴۸۱۴۴برگشت و در اختیار(خودرو روشن)|۰توزیع داروهای دامی داروپخششیراز - خ ستارخان - کوی نمازیمرودشت۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۷۴۴۹۱۳۳۰-۴,۳۳۰,۲۰۰ تومان
۵۴۷۸۶آقای ازرهآرمان لطفعلی زاده۱۶۶۴داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژوپارس ۱۴۰۱۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳۳۲,۰۰۰ تومان۲۰۳۳۰۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۱۴۱۱۷۳۳۸برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدتهران فاطمی------------------تهران کارگر شمالیسلمانشهر۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۹۰۱۵۷۵۷۳۲,۰۰۰ تومان
۵۴۸۲۸آقای رازقی(فناوری و نوآوری فولاد مبارکه)علی یعقوب زاده(اصفهان)۱۳۵۳داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۳۲۸,۰۰۰ تومان۲۰۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۳۲۸۳۹۹۵۳برگشت ندارد|۰فناوری و نوآوری فولاد مبارکهتهراناصفهان۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۹۱۵۲۱۱۱۹۰-۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان
۵۴۸۲۶آقای علومی(نستله ۸۵۰۹)محمدرضا دهقانی(یزد)۱۴۱۴داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند۹۹۳,۵۴۹,۹۰۰ تومان۷۰۹,۹۸۰ تومان۲۰۳,۵۴۹,۹۰۰ تومان۰۹۱۳۳۵۱۸۲۸۵برگشت و در اختیار(خودرو روشن)|۰نستلهیزدبافق۱۴۰۲/۰۹/۱۵۰۹۱۳۷۷۶۳۱۷۷-۲,۸۳۹,۹۲۰ تومان
 کد رزرو نام مسافر نام راننده کد راننده نوع خودرو درخواستی مدل خودرو مبلغ سرویس مبلغ کمیسیون این سفر درصد کمیسیون پیش پرداخت مبلغ دریافتی راننده مبلغ پرداخت شرکتی شماره مسافر برگشت دارد؟ سرویس قراردادی مبدا مقصد تاریخ شماره راننده تاریخ پرداختی شرکتی تاریخ تسویه با راننده بدهی بدهی سرویس قراردادی
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن