ترانسفر فرودگاهی چیست؟

ترانسفر به معنی انتقال دادن ، بردن ، جابه جا کردن است .اما ترنسفر یا ترانسفر فرودگاهی به وسیله نقلیه ای گفته می شود که مسافر را از فرودگاه مقصد به هتل مورد نظر و بالعکس می رساند. تراسنفر فرودگاهی به انجام روال رفت و برگشت مسافرین و مهمانان از مبدا به فرودگاه یا از فرودگاه …