شرکت ها می توانند با استفاده از سیستم یک پارچه درون شهری پارسه گشت استفاده نمایند وهزینه خدمات را با تخفیف و با کیفیت بالاتری تجربه کنند و یا هزینه خدمات را به صورت دورهای پرداخت نمایند .