در همه جوامع جهت برگزاری مراسم ها و یا حضور میهمانان ویژه تشریفات خاص ترتیب می دهند.انجام تشریفات برای مراسم و میهمانان بدون ایاب و ذهاب ویژه و مناسب تشریفات امکان پذیر نمی باشد.
سرویس تشریفات نیازمند خودرو و رانندگان ویژه می باشد که اصول و فنون و مدارک پذیرایی را داشته باشدو ادب اینگونه مراسمات را رعایت نماید. این شرکت با بهره گیری از ناوگان مناسب ویژه رانندگان آموزش دیده ، آماده ارائه خدمات سرویس تشریفات می باشد.