ادارات و شرکت ها برای تسهیل در تردد پرسنل ویا ارائه خدمات به مشتریان خود نیاز به سرویس دارند.هزینه ناچیز و سرعت حمل و نقل و امنیت و اطمینان از سفر از اهم موضوعات مورد توجه شرکت ها و ادارات می باشد.

هزینه جابجایی و ایاب و ذهاب جزو هزینه های سنگین و غیر قابل برگشت شرکتها و ادارات بوده که با کاهش هزینه میتوان به رشد و سود آوری شرکت کمک کرد. سرعت ارائه خدمات و انجام به موقع آن جهت رضایت مشتریان نیز حائز اهمیت می باشد.یه اصل در بازاریابی بیان می شود که یک مشتری ناراضی ۱۱ مشتری ناراضی به وجود می آورد.بنابرین انجام سریع و به موقع خدمات می تواند به بازاریابی و رضایت
مشتریان کمک کند.
لذا این شرکت با درنظر گرفتن شرایط ادارات یا شرکت های طرف قرارداد خود تمام تلاش خود را انجام داده تا با پایین ترین هزینه، خدمات سریع و با کیفیت جهت سرویس های درخواستی ادارات و شرکت ها را ارائه نماید.